In Tegelen, stadsdeel van Venlo, zijn verschillende voorzieningen voor sportieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten. Veel van deze voorzieningen zijn verouderd. Om een goed beeld te krijgen van de behoeftes van de verschillende voorzieningen vroeg de gemeente Venlo aan LAgroup om een behoefteonderzoek uit te voeren en de staat van de accommodaties in kaart te brengen.

De aanleiding voor dit onderzoek naar vraag en aanbod van accommodaties voor sportieve, sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten werd gevormd door de nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie in een ander stadsdeel van Venlo, Arcen. Naar aanleiding van deze nieuwbouw werden er in de gemeenteraad vragen gesteld over de kwaliteit van het voorzieningenniveau in Tegelen. Ook was er de wens om het oude raadhuis van Tegelen een nieuwe maatschappelijke invulling te geven, idealiter met een functie op het sociaal-culturele vlak, en was er de noodzaak voor nieuwe huisvesting voor het Huis van de Wijk. Laatstgenoemde voorziening huisvest diverse functies gericht op het verbeteren van het welzijn van bewoners in het centrum van Tegelen.

Uit een rondgang langs alle accommodaties, die we gezamenlijk met de gemeente uitvoerden, concludeerden wij inderdaad dat voornamelijk de technische staat van de meeste voorzieningen onvoldoende of in ieder geval gedateerd was. Functioneel bleek echter dat de voorzieningen in redelijke mate voldeden aan de behoeftes van de gebruikers. Op basis van deze conclusie en andere informatie die uit het behoefteonderzoek voortvloeide, stelden wij dat de kosten van het herontwikkelen van het raadhuis niet opwegen tegen de maatschappelijke meerwaarde. Ons advies was derhalve om in te zetten op een renovatie en functionele aanpassing van het bestaande sociaal-culturele centrum De Haandert en om hierin de lokale bibliotheek en het Huis van de Wijk te vestigen. Ook adviseerden we om een nieuwe sporthal te ontwikkelen op een sportpark net buiten Tegelen, ter vervanging van de verouderde lokale sporthal.