Wat levert de citymarketing voor de gemeente Emmen op? Welke resultaten zijn geboekt? Wat is met de aanbevelingen gedaan uit een eerdere evaluatie van de citymarketingorganisatie (november 2016, in opdracht van de gemeente)? Hoe is de informatie-uitwisseling en communicatie tussen de citymarketingorganisatie (SMRE), het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad? Dit is een selectie van de vragen die de Rekenkamercommissie van de gemeente Emmen (hierna RKE) onderzocht wilde hebben.

Met inzet van deskresearch, interviews met gemeente, citymarketingorganisatie en raadsleden en een benchmark van vergelijkbare citymarketingorganisaties keken we naar:

 • het kader (beleid) voor de citymarketing
 • het overall resultaat van de citymarketing
 • de doelgroepen waarop de citymarketing zich richt
 • de marketingactiviteiten die zijn uitgevoerd
 • de uitvoering van de aanbevelingen uit de eerdere evaluatie en
 • de communicatie met de raad en rol van de raad

De drie belangrijkste aanbevelingen die wij hebben gedaan op basis van de evaluatie, zijn:

1. Stel een actueel citymarketingbeleid op

    Doordat de aandacht van de gemeente in de afgelopen 2,5 jaar bij andere beleidsterreinen en -ontwikkelingen lag, in combinatie met een beperkte gemeentelijke capaciteit voor citymarketing, ontbreekt er een actueel citymarketingbeleid. Dit heeft als gevolg dat er intensieve afstemming tussen de gemeente en de citymarketingorganisatie noodzakelijk is. Het is nu hoog tijd dat de gemeente een nieuw kader voor de citymarketing van de gemeente Emmen opstelt waarbinnen SMRE haar eigen keuzes kan maken voor activiteiten die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Daarbij is het van essentieel belang om de raad in dit proces te betrekken.

    2. Laat de gekozen focus sterker terugkomen in de uitvoering/praktijk

     SMRE is een kleine organisatie die selectief moet zijn in wat zij wel en niet doet. De gemeente en SMRE hebben de focus gelegd bij twee, primaire, doelgroepen, namelijk bedrijven en bewoners. Deze keuze dient consequenter vertaald te worden naar doelstellingen, activiteiten en inzet in tijd en middelen van SMRE, om zo meer en betere resultaten te kunnen boeken.

     3. Informeer en betrek de raad bij citymarketing

     Uit ons onderzoek bleek dat de raad beperkt op de hoogte is van het reilen en zeilen van de citymarketing(organisatie). Het is in eerste instantie aan het college om de raad hierover te informeren en hen te voorzien van een minimum aan informatie. Parallel daaraan kan ook SMRE de raad informeren met nieuwsbrieven en elk jaar een informerende bijeenkomst. Raadsleden hebben volle agenda’s en van hen wordt verwacht dat zij van veel zeer verschillende onderwerpen op de hoogte zijn. Het aantrekkelijk maken van een informatieve bijeenkomst over de citymarketing van Emmen en de omliggende dorpen, met aansprekende inhoud op een interessante locatie, kan raadsleden stimuleren om, ondanks hun volle agenda’s, naar deze bijeenkomsten te komen.