De citymarketingorganisatie van Katwijk geëvalueerd

Al een aantal jaren is de gemeente Katwijk, samen met enkele partners, actief op het gebied van citymarketing. In 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de citymarketing, waaruit aanbevelingen volgden om de organisatie toekomst-bestendiger te maken. Wij zijn gevraagd om, vier jaar na implementatie van deze aanbevelingen, de citymarketing van Katwijk opnieuw te evalueren.

Katwijk Marketing is de organisatie die verantwoordelijk is voor de toeristische citymarketing van de gemeente Katwijk. De evaluatie van de toeristische citymarketing uit 2012 was zowel kwantitatief als kwalitatief en richtte zich op de organisatie van Katwijk Marketing, de uitgevoerde activiteiten en de samenwerking met gemeente en andere partners. Voor onze opdracht bestudeerden we als eerste de oude evaluatie en het daaruit voortgekomen uitvoerings- en organisatieplan en de prestatiecontracten met de gemeente. Vervolgens analyseerden we de marketingstrategieën, activiteitenplannen en de communicatie- en promotie-uitingen van Katwijk Marketing, waaronder de campagne DIT! is Katwijk. De resultaten van de analyse van deze laatste documenten hebben we afgezet tegen de evaluatie uit 2012, het daaruit voortkomende uitvoerings- en organisatieplan en de prestatiecontracten met de gemeente. Ook hielden we een serie groepsinterviews met een aantal belangrijke stakeholders in Katwijk (toeristisch bedrijfsleven en evenementen-organisatoren) en is er een online enquête uitgezet onder het gehele toeristisch bedrijfsleven. Op basis van de uitkomsten van al deze stappen hebben we onze conclusies getrokken en een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de prestatieafspraken en de organisatie van Katwijk Marketing. De aanbevelingen richten zich op het betrekken van de stakeholders bij Katwijk Marketing, het VVV-agentschap, ondersteuning van evenementenorganisatoren, het gebruik van social media, de verslaglegging ten behoeve van de gemeente en Katwijk Marketing als lerende organisatie. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn vastgelegd in een bondige en heldere rapportage en besproken met de gemeente en het bestuur van Katwijk Marketing.