De Molenberg in Delfzijl geeft waar voor geld

Theater De Molenberg in Delfzijl laat al enkele jaren forse tekorten zien op de exploitatie. Daarnaast is het eigen vermogen van de organisatie ook al jaren negatief. De gemeente Delfzijl vroeg ons om onderzoek te doen naar de exploitatie van het theater en te bepalen of de verzelfstandiging in 2012 goed is uitgevoerd en of de subsidierelatie voldoende doelmatig is.

Voordat Theater De Molenberg in Delfzijl in 2009 startte met de verzelfstandiging was hun financiële situatie al precair, mede door de relatief lage gemeentelijke bijdrage aan het theater. Als gevolg van problemen met de afbouw van de pensioenstatus vond de feitelijke verzelfstandiging pas in 2012 plaats. Hierdoor verslechterden het eigen vermogen en de liquiditeitspositie van het theater zienderogen waardoor het onmogelijk is geworden om het theater duurzaam te exploiteren.

In het onderzoek verdiepten we ons in de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van de exploitatie. We bevestigden dat de exploitatiebijdrage van de gemeente jarenlang te laag is geweest en dat het theater met een te beperkte financiële basis is verzelfstandigd. Daarnaast constateerden we ook dat De Molenberg ondanks deze gebrekkige financiële basis een relatief omvangrijk aanbod naar Delfzijl heeft weten te brengen. De stad kreeg dus al die jaren veel waar voor zijn geld.

Het besluit van de gemeente om bij de verzelfstandiging geen weerstandsvermogen mee te geven, is onverstandig geweest. De redenatie van de gemeente was dat het theater bij gelijkblijvende omstandigheden in staat moest zijn om voldoende vermogen op te bouwen. Dit is echter een onjuiste veronderstelling omdat weerstandsvermogen bedoeld is om resultaatschommelingen bij niet gelijkblijvende omstandigheden (zoals een crisis) op te vangen. Daarnaast boeken culturele organisaties zelden resultaten die hoog genoeg zijn om voldoende vermogen op te bouwen. Wij adviseerden daarom ook om niet alleen de structurele bijdrage te vergroten, maar ook de solvabiliteit en liquiditeit van het theater te verbeteren.