LAgroup lichtte de financiële situatie door en beoordeelde of het subsidieniveau voldoende is in relatie tot de tussen de gemeente en de schouwburg afgesproken ambities. Wij kwamen tot de slotsom dat bij een bij Rijswijk en de schouwburg passende ambitie de exploitatiesubsidie op langere termijn toereikend moet kunnen zijn, maar dat op weg daarnaartoe tijd en eenmalige financiële hulp nodig is.

De aanleiding tot het onderzoek was dat de schouwburg de exploitatiesubsidie onvoldoende vond. De gemeente Rijswijk gaf daarop opdracht aan LAgroup voor het onderzoek. Met onze analyses op de (financiële) exploitatie van de schouwburg kwamen ook de verschillen in ambitieniveau tussen gemeente en theater in beeld. Wij adviseerden een bij Rijswijk en het theater passend niveau van ambities, mede gebaseerd op de gevolgen van crisis en bezuinigingen en twee benchmarks (met vergelijkbare steden en met vergelijkbare theaters want Rijswijk heeft een relatief 'groot' theater). Om deze passende ambitie zelf te kunnen financieren gaven we aan wat de schouwburg anders en beter zou kunnen doen, o.a. op het vlak van de theaterprestaties, de horeca en verhuur, de personeelsformatie en bij de andere eigen middelen. Door onze partner bbn adviseurs werden het meerjarenonderhoud, de (vervangings)investeringen en de demarcatie daarbij op realiteit getoetst. We presenteerden ons rapport aan het College van B&W. De gemeenteraad besloot op basis van onze bevindingen en adviezen om tijdelijk financieel bij te springen. De schouwburg heeft met onze verbeteradviezen in de hand plannen gemaakt om haar eigen financieringskracht verder op te voeren.