LAgroup heeft de professionele culturele infrastructuur, podia en stadsbrede programmering in de stad Groningen onderzocht en advies uitgebracht over een toekomstbestendig kwalitatief en kwantitatief aanbod van de podiumkunsteninfrastructuur. Via deskresearch, een online enquête, diepte-interviews, een benchmarkstudie en SWOT-analyse zijn we tot de analyse, conclusies en aanbevelingen gekomen.

Uit het onderzoek concludeerden we: Groningen doet het goed! Dat uit zich in een aantal aspecten. De professionele podiumkunsten in Groningen bieden een complete en complementaire keten. De stad weet zich te onderscheiden in de fijnmazigheid en gevarieerdheid van de podiuminfrastructuur, wat uniek is voor een stad van bijna 200.000 inwoners. De keten kent grote en kleine(re) instellingen en een aantal (inter)nationaal toonaangevende organisaties. Bijna alle genres en een gevarieerd programma-aanbod zijn vertegenwoordigd, zowel lokaal, nationaal als internationaal, en een breed scala van doelgroepen wordt bediend. Uit onze analyse, en de daaruit getrokken conclusies, zijn wij gekomen tot tien aanbevelingen voor een toekomstbestendige podiuminfrastructuur. Deze hebben wij vertaald in een reeks van concrete korte- en langetermijnadviezen. Omdat de betrokken wethouders het rapport maar ten dele positief hebben ontvangen, is slechts een deel van onze aanbevelingen overgenomen in de conceptcultuurnota Cultuurstad Groningen, City of Talent 2017-2020, Uitvoeringsprogramma Cultuur. (Foto: Ritzo ten Cate)