Het huidige NEMO Science Museum is te klein om het stijgende aantal bezoekers te kunnen blijven ontvangen en een kwalitatief hoogwaardige ervaring te kunnen bieden, en het museum bereikt volwassenen alleen in de rol van (groot)ouder/begeleider en niet als gebruiker/bezoeker van de inhoud van NEMO. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, heeft NEMO plannen ontwikkeld om het huidige museum uit te breiden. Aan ons is gevraagd om het realiteitsgehalte van deze plannen te toetsen. Dit hebben wij gedaan aan de hand van vier aspecten: de plannen, de vraag, de locatie en de context.

De inhoudelijke plannen op aantrekkelijkheid beoordeeld
Als eerste hebben wij een oordeel gegeven over het concept, het idee van de uitbreiding, door te kijken naar de inhoud en het aan­bod en hoe dit concept zich verhoudt en onderscheidt ten opzichte van het huidige Nemo voor kinderen.

De doelgroepen en de vraag in kaart gebracht
Vervolgens hebben wij gekeken op wie de uitbreiding zich richt. Daarbij hebben we tevens een inschatting gemaakt van de potentiële vraag naar een NEMO voor volwassenen en dat vertaald naar een eerste realistische indicatie van het aantal bezoeken aan die uitbreiding. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een benchmark onder vergelijkbare musea/science centra. Tevens hebben we geprobeerd een inschatting te maken van het effect van de uitbreiding op het bezoek aan het huidige NEMO.

Een beeld van de meest geschikte locatie
Het NEMO heeft verschillende mogelijke locaties in gedachten waarvan wij de voor- en nadelen in beeld hebben gebracht en deze tegen elkaar hebben afgewogen, mede in relatie tot de effecten van de mogelijke locaties op het beoogde business­model.

BBC2 Brian Cox Human Universe
Foto: BBC2 Brian Cox Human Universe (Screenshot YouTube)

De context waarbinnen de uitbreiding plaatsvindt
Als vierde en laatste aspect hebben we de context waarin dit concept wordt ontwikkeld en de externe kansen en bedreigingen voor NEMO in beeld gebracht. Het gaat hier om de demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politieke factoren. Kortom, is er een maatschappelijke noodzaak en, zo ja, waaruit bestaat deze?

Concluderend
Het plan voor uitbreiding van NEMO voor volwassenen binnen de demografische, economische, sociaal/culturele, technologische, ecologische en politieke ontwikkelingen is aantrekkelijk voor een breed scala van doelgroepen waaronder (jong)volwassenen. Het concept, een ontmoeting tussen wetenschap, technologie, kunst en design, past in de tijdgeest. Van de beoordeelde locaties zijn er twee zeer aantrekkelijk: naast NEMO aan de westkant in het water, en ten noordoosten van NEMO op het Marineterrein. Op deze twee locaties is een voldoende aantal bezoekers te realiseren. Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat alle seinen op groen staan.