LAgroup ontwikkelde samen met de betrokken cultuurhistorische instellingen een nieuw concept voor de erfgoedfunctie in Roosendaal. Samenwerking in de uitvoering is daarbij een rode draad. Wij brachten daarom ook de organisatorische positionering en de financiele consequenties in beeld als de functie en samenwerking zou worden ingebracht bij De Kring, het stedelijk cultureel bedrijf in opbouw.

De primaire partners waarmee we het concept ontwikkelden zijn Museum Tongerlohuys en het gemeentearchief, die beide opgaan in de genoemde Kringorganisatie. Daarnaast spraken we met particuliere instellingen die actief zijn in de stadshistorie en met adviesorganen van de gemeente. Het rapport van LAgroup bevat de status quo van de toenmalige erfgoedfuncties, de relevante (beleids)context, het inhoudelijk concept van de nieuwe erfgoedfunctie (met onder meer de visie, de doelstellingen, de functies, activiteiten en doelgroepen, en de collecties). Daarnaast beschrijft het de consequenties voor de ruimtelijke inbedding en de daarmee gepaard gaande investeringen, voor de financiele exploitatie inclusief benodigde subsidie, en zijn de integratie-aspecten bij het onderbrengen van de functie bij De Kring in beeld gebracht. Het LAgrouprapport is gebruikt voor besluitvorming binnen de Kring en de gemeente, en is leidraad voor de effectuering.