Maastricht is een groot poppodium rijker. Maar het podium werd op pad gestuurd met een lage subsidie en vroeg vóór de opening een verhoging van de gemeentelijke financiële exploitatiebijdrage. De gemeente op haar beurt verzocht LAgroup een second opinion te geven op het door Muziekgieterij opgestelde bedrijfsplan en de daarin opgenomen meerjarenexploitatieprognose.

Foto: kleine zaal Muziekgieterij door Jonathan Vos

Probleemstelling
Voor het prachtig vernieuwbouwde en vergrote poppodium Muziekgieterij in de Timmerfabriek op de oude fabrieksterreinen van het Sphinx-concern werd vijf jaar tevoren het startsein gegeven met het besluit van de gemeente om een investeringskrediet van 10 miljoen euro beschikbaar te stellen. Daarbij werd uitgegaan van de bestaande exploitatiesubsidie die gold voor de 'oude', met een 650-zaal kleinere Muziekgieterij die daar al sinds 2013 was gevestigd. Aan het begin van het onderzoek bleek al snel dat de toenmalige exploitatieprognose en -subsidie, die bij de besluitvorming voor het investeringskrediet was voorgelegd, niet realistisch is en niet past bij de grotere ambities en de grote publiekscapaciteit.

Resultaat van het LAgroup-onderzoek
LAgroup heeft eerst een analyse opgesteld waarom die prognose en de bestaande en veel te lage exploitatiesubsidie niet realistisch was, ook niet met de kennis van toen. Vervolgens hebben we het door Muziekgieterij aangepaste inhoudelijk concept en de nieuwe exploitatieprognose doorgelicht. Daaruit blijkt dat de door Muziekgieterij gevraagde hogere exploitatiesubsidie nog niet voldoende is om de grote schaalsprong in programmering en publiek, huisvesting en personele organisatie te kunnen financieren. LAgroup heeft op de door Muziekgieterij opgestelde nieuwe exploitatieprognose correcties geadviseerd met zowel 'plussen' als 'minnen', resulterend in een nog hogere extra subsidievraag dan de verdrievoudiging die Muziekgieterij vroeg. Daarnaast hebben wij de effecten in beeld gebracht van een door de gemeente gevraagd, maar door LAgroup niet haalbaar geacht alternatief scenario met de helft van de subsidie, waarbij de beide scenario's op een vijftal belangrijkste criteria zijn gewaardeerd. Tot slot is door LAgroup de haalbaarheid van de aanloopperiode beoordeeld, en hebben we de (financiële) risico's van de nieuwe exploitatieprognose en de mogelijkheden tot beheersing daarvan zichtbaar gemaakt.