De gemeente Leiden investeert met een aantal Stadspartners in de promotie van de stad. Doel is een impuls te geven aan de economische ontwikkeling van Leiden. Mede op verzoek van de Raad wilde de Rekenkamercommissie van de gemeente de effectiviteit laten onderzoeken van de voor citymarketing ingezette middelen, in relatie tot de ambitie om de economische ontwikkeling van de stad te verbeteren.

Eerst zetten we door deskresearch, een online enquête en verdiepende interviews de feiten op een rij: de doelstellingen, de doelgroepen, de ingezette instrumenten en bijbehorende middelen alsmede de (kwantitatieve en kwalitatieve) effecten van het citymarketingbeleid. Vervolgens trokken we conclusies op basis van onze eigen kennis en ervaring  en met behulp van een benchmark van vier vergelijkbare steden (Delft, Groningen, Haarlem en Nijmegen). Daarbij kwamen onder andere inhoudelijke aspecten aan bod (“De citymarketing van Leiden mist een strategie”), de rol van de gemeente (“De gemeente stuurt Leiden Marketing
– ten aanzien van haar inzet – formeel aan op de doelstelling waar Leiden Marketing maar ten dele invloed op heeft”), maar ook de rol van Leiden Marketing in de stad (“Citymarketing is een samengesteld product met veel facetten en dus actoren. De netwerkfunctie van Leiden Marketing is daarom van groot belang voor de betrokken actoren in de stad”). Tot slot gaven we een aantal aanbevelingen voor het aanscherpen van het citymarketingbeleid.