Toerisme en recreatie zijn van groot economisch van belang voor de gemeente Gennep. De gemeente heeft daarvoor haar ambities op het gebied van toerisme en recreatie vastgelegd in verschillende beleidsnota’s en andere documenten. De Rekenkamercommissie van de gemeente Gennep vroeg ons de doelmatigheid en doeltreffendheid van het toeristisch-recreatieve beleid te evalueren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.

De fase van de evaluatie van het toeristisch beleid
We bestudeerden de relevante beleidsnota’s en andere documenten van de gemeente Gennep en de regio en interviewden verschillende relevante publieke en private stakeholders om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming, uitvoering en resultaten van het toeristisch-recreatieve beleid. Hieruit bleek onder andere dat er een gestructureerde ontwikkeling van toeristische visie-, beleids-, uitvoerings- en actiedocumenten lokaal en regionaal is. Maar de veelheid aan documenten en de beperkte communicatie hierover naar de achterban maken dat de inhoud en de samenhang moeilijk te doorgronden zijn.

Daarna hebben wij de doelmatigheid en doeltreffendheid van het toeristisch-recreatieve beleid beoordeeld en daarbij een aantal specifieke onderwerpen geëvalueerd die ons waren meegegeven door de Rekenkamercommissie: of de doelstellingen voldoende concreet waren, of de toeristische sector betrokken was en welke resultaten zijn behaald.

Een evaluatie die leidt tot een aantal aanbevelingen voor de toekomst
De aanbevelingen met betrekking tot het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeente Gennep richten zich op de wijze waarop de gemeenteraad kan worden gefaciliteerd bij het maken van keuzes van relevante toeristisch-recreatieve projecten. Ook is aandacht besteed aan de communicatie naar de toeristisch-recreatieve sector en hoe deze kan worden vormgegeven. Tot slot deden wij een suggestie voor de regionale inbedding van de branding en promotie van de gemeente Gennep.
Het college heeft aangegeven met de aanbevelingen aan de slag te gaan.