Stedelijke regio’s zullen in het komende decennium in de cultuursector een sleutelrol spelen; dit stelt de Raad voor Cultuur in zijn advies voor het nieuwe landelijke cultuurbeleid vanaf 2021. Begin 2018 zijn we van start gegaan met het ontwikkelen van een passende strategie voor de Cultuurregio Twente, met een focus op Enschede, Hengelo en Almelo.

Stedelijke regio’s - het kader van de Raad voor Cultuur en de cultuurbrief van de minister
De verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’ (november 2017) van de Raad voor Cultuur werd een pleidooi voor een regionale culturele infrastructuur (RIS), met meer erkenning en financiering voor het culturele aanbod in de regio. De meningen over de invulling van de stedelijke regio’s zijn verdeeld en het uitwerken van het nieuwe beleid is vooralsnog werk in wording. In de recente cultuurbrief ‘Cultuur in een open samenleving’ van het ministerie van OCW van maart 2018 blikt de minister vooruit op het cultuurbeleid in de periode na 2020: “Aansluitend bij de Verkenning van de Raad voor Cultuur nodigt het kabinet de andere overheden uit om stedelijke en regionale profielen op te stellen. Zo kunnen we bij de samenstelling van de basisinfrastructuur, zoals de Raad voor Cultuur bepleit, sterker rekening houden ‘met de samenstelling en de behoefte van de bevolking, met de identiteit en verhalen uit de regio, en met het lokale klimaat voor de makers en kunstenaars'."

Twente, een regio met een sterke eigen identiteit
Twente heeft eigen symbolen, zoals taal, vlag, tradities, volkslied en merken (Bolletje, Grolsch, Royal Ten Cate, …), maar ook een bevolking die zich sterk met de streek verbonden voelt. De Twentenaren of Tukkers staan bekend als een apart slag volk. ‘Eigenzinnig, trots en soms wat tegendraads. Nuchtere gasten met droge humor. Een beetje stug maar altijd gastvrij.’ Deze eigen identiteit kleurt ook de culturele sector. Daarnaast hebben de textielindustrie, en de spin-off van de textielindustrie, de metaal-, elektro- en chemische industrieën, een belangrijke rol gespeeld in Twente. Ook dit verleden heeft zijn sporen achtergelaten, voornamelijk in de Twentse steden. Maar Twente staat ook bekend als een streek met grote landschappelijke kwaliteiten: het heeft een kleinschalig coulisselandschap met natuurgebieden en groene landgoederen. Deze drie kenmerken – eigen cultuur, natuurrijke omgeving en een regio van techniek & makers - vormen de basis voor de toekomstige strategie voor de Stedelijke Cultuurregio Twente. Met onze strategische aanbevelingen - voor de cultuursector, voor de overheden en voor het vormgeven van het proces om te komen tot een nog betere samenwerking  - hebben de overheden en de culturele sector een ‘routekaart’ voor de komende maanden in handen om de Stedelijke Cultuurregio Twente verder te versterken en zichtbaarder te maken. 

Input voor de koers van de nieuwe colleges
De strategie, die antwoord geeft op de vraag hoe de betrokkenen het beste kunnen inspelen op de ontwikkelkansen en uitdagingen, is begin april klaar en kan als input dienen voor de nieuwe colleges van de drie steden bij het bepalen van de toekomstige culturele koers.