Voor het Zeeuws Museum hebben wij het imago van het museum onder niet-bezoekers in kaart gebracht. Daarvoor hebben wij 500 niet-bezoekers van het museum uitgebreid geënquêteerd over het beeld dat zij hebben bij het museum. De uitkomsten ven het onderzoek dienden als input voor de nieuwe branding en het nieuwe marketingplan van het museum voor de komende jaren.

Het Zeeuws Museum is in 2005 heropend na een ingrijpende verbouwing van de Abdij en een totale vernieuwing van het museale concept. Tien jaar na de heropening heroriënteert het Zeeuws Museum zich op haar positionering en is het bezig een nieuwe branding en een nieuw marketingplan te ontwikkelen, mede om de bezoekaantallen van het museum te verhogen. Daarvoor wil het museum een beeld krijgen van het imago van het museum onder Nederlanders die het museum nog niet hebben bezocht (de niet-bezoekers). Om het imago te meten, hebben wij aan 500 niet-bezoekers - uit de voor het museum belangrijkste herkomstgebieden en die van het museum hebben gehoord of het kennen - een vragenlijst voorgelegd. De uitkomsten van het onderzoek gaven een beeld van de (spontane) associaties bij het Zeeuws Museum, de verwachtingen ten aanzien van de collectie en programmering, het potentiële bezoek en de redenen van niet-bezoek. Op basis van het marktonderzoek hebben wij verschillende aanbevelingen gedaan voor de branding, de promotie en het product.