Centraal tussen Arnhem-Zuid en -Noord ligt het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Door de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische elementen heeft dit rivierenlandschap ontwikkelpotentie voor de stad. De gemeente vroeg LAgroup een verkenning te doen naar de programmatische mogelijkheden en beperkingen in dit gebied.

Stadsblokken voor stedelijke functies, Meinerswijk voor recreatiemogelijkheden
We formuleerden een functioneel basisprogramma waarbij we kozen voor meer stedelijke functies in de Stadsblokken (stadsstrand met Rijnbad, evenemententerrein, water(sport)voorzieningen, beperkt woonprogramma), en voor een betere ontsluiting en versterking van de recreatiemogelijkheden in Meinerswijk (horeca, recreatieve ontsluiting, culturele activiteiten, uitkijktoren). Per functie schetsten we omvang en bezoekintensiteit en gaven we een indicatie van de markttechnische haalbaarheid. Vervolgens beschreven we een plusvariant met aanvullende functies als mogelijke gebiedsdragers, zoals een kunstpark in Meinerswijk en een drijvende verblijfsaccommodatie in de Stadsblokken.

Wat is er daarna gebeurd?
Na de eerste verkenning van de programmatische (on)mogelijkheden in het gebied door LAgroup in 2011 werd in 2012 een gebiedsvisie opgesteld. De uitvoering van deze visie is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase bestond uit het ruimte geven aan de rivier, het realiseren van een recreatief netwerk en het beleefbaar maken van natuur en cultuurhistorie. Deze eerste fase is afgerond en vond plaats in het gebied dat in eigendom is van de overheid.

De tweede fase wordt, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie, overgelaten aan particulier initiatief en betreft onder meer het realiseren van een recreatief en cultureel programma. De gemeente heeft voor fase 2 een uitvoeringskader met voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden beschrijven wat er in de toekomst wel en niet mag. Het gaat dan om voorwaarden voor natuurontwikkeling, culturele voorzieningen, recreatie en bebouwing met bijvoorbeeld woningen.

Raadgevend referendum
Op woensdag 30 november 2016 vond een raadgevend referendum plaats over Stadsblokken-Meinerswijk respectievelijk het uitvoeringskader. In totaal brachten 29.518 inwoners een stem uit (opkomst van 24,1%). 18.994 mensen stemden ‘Ja’, 10.298 mensen ‘Nee’ (226 stemden blanco 32 stemmen waren ongeldig). In percentages: 64,3% -> ‘Ja’ en 34,9% -> ‘Nee’. De gemeenteraad van Arnhem gaat de uitkomst gebruiken bij het definitieve besluit over de toekomst van het gebied.