Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) wilde inzicht in de waardering van hun primaire doelgroepen voor de producten en diensten van DEN. Uit het klantenonderzoek dat LAgroup uitvoerde bleek o.a. dat meer dan 90% van de respondenten erfgoedbrede samenwerking belangrijk vindt en dat producten met focus op kennisdeling en diensten met hoge actualiteitswaarde het meest gebruikt en gewaardeerd worden.

DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed en maakt deel uit van de basisinfrastructuur in de culturele sector. Als bovensectorale instelling ondersteunt DEN archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties en archeologische en bouwhistorische instellingen, waarbij de kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed een van de kerntaken is. DEN wordt gefinancierd door het ministerie van OCW, dat de prestatie-eis oplegde om voor 1 januari 2015 een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. In opdracht van DEN zetten wij een online onderzoek uit onder de primaire doelgroepen waarin de respondenten konden aangeven hoe zij denken over DEN als organisatie en haar producten en diensten, hoe ze deze gebruiken en wat hun verwachtingen zijn over het gebruik in de toekomst. Deze raadpleging werd uitgediept in een aantal telefonische interviews.
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek, waaraan ruim 350 respondenten uit de volle breedte van de erfgoedsector deelnamen, zijn:
- Meer dan 90% van de respondenten vindt erfgoedbrede samenwerking belangrijk. Het overgrote deel van de respondenten kijkt positief aan tegen de sectoroverstijgende rol van DEN en de brugfunctie tussen beleid en praktijk.
- De producten van DEN op het gebied van kennisdeling over digitaal erfgoed worden het meest gebruikt en het hoogst gewaardeerd.
- De diensten van DEN op het gebied van actuele informatievoorziening worden het vaakst gebruikt en ook het meest gewaardeerd.
- Deze producten en diensten worden ook voor de toekomst zinvol geacht.
- Het merendeel van de respondenten vindt dat kwaliteitszorg voor digitaal erfgoed een gedeelde verantwoordelijkheid is van de sector en de overheid.

De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek hebben gediend als input bij het opstellen van een realistisch toekomstplan voor DEN. Het onderzoek is openbaar en te vinden op den.nl.