In opdracht van de gemeente Arnhem heeft LAgroup twee toekomstscenario’s voor Museum Arnhem beschreven. Daarna hebben we de voor- en nadelen van beide scenario’s in kaart gebracht en op basis hiervan onze conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Met de uitkomsten van deze quick scan kan de gemeente Arnhem onderbouwd een besluit nemen over de toekomst van Museum Arnhem.

Nadat de plannen voor een kunstencluster in het Rijnbooggebied waren afgeblazen, wordt er nagedacht over de toekomst van Museum Arnhem. We hebben twee, door de gemeente gekozen, toekomstscenario’s voor Museum Arnhem beschreven. In het eerste scenario wordt Museum Arnhem uitgebreid op de huidige locatie. In het tweede scenario blijft het museum in beperkte omvang op de huidige locatie en komt er een tweede locatie in de binnenstad. Deze twee scenario’s zijn beoordeeld aan de hand van een aantal criteria zoals versterking van het museum en de binnenstad, de financiële aantrekkelijkheid voor gemeente en provincie en de mate waarin het scenario past binnen het coalitieakkoord. Het eerste scenario, uitbreiding op de huidige locatie, blijkt het meeste aantrekkelijke scenario. Onderdeel van de quick scan was een benchmark waarin Museum Arnhem is afgezet tegen vijf andere vergelijkbare musea in Nederland.