Eind 2015 begon de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en omstreken met het ontwikkelen van een plan voor een nieuwe kunstijsbaan in het Bentinckspark in Hoogeveen. Op verzoek van de rekenkamercommissie van Hoogeveen onderzocht LAgroup de financiële onderbouwing van het plan.

Eind 2015 begon de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen en omstreken, met steun van de gemeente Hoogeveen, met het ontwikkelen van een plan voor een nieuwe kunstijsbaan in het Bentinckspark in Hoogeveen. Aanleiding vormde de sluiting van de kunstijsbaan in Assen in 2016. Vanaf najaar 2017 werd de realisatie van een nieuw zwembad in Hoogeveen aan het plan van de ijsbaan toegevoegd. Gelet op de omvang van de investering, de financiële risico’s en de snelheid waarmee de besluitvorming zich voltrok, wilde de gemeenteraad van Hoogeveen laten onderzoeken of zij door het college voldoende in staat was gesteld om een afgewogen besluit te nemen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de rekenkamercommissie van Hoogeveen. Onderdeel van het onderzoek betrof de financiële onderbouwing van de plannen, zowel met betrekking tot de investeringen als de exploitatie.

Plan gecombineerde ijsbaan + zwembad. Bron: Alynia Architecten

Het rekenkameronderzoek werd geleid door bureau Galesloot O&A. Galesloot richtte zich vooral op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het (besluitvormings)proces van de Raad. Samen met Brink Groep beoordeelde LAgroup de onderbouwing van de diverse investerings- en exploitatieramingen, vanaf het eerste ijsbaanplan tot aan het laatste businessplan voor de gecombineerde ijsbaan + zwembad. Het onderzoek leidde eind 2018 tot een kritisch rapport over onder andere het beheer en exploitatie van het plan. Uiteindelijk is het plan gesneuveld omdat bij de aanbesteding van de bouw de realisatiekosten, zoals voorspeld in het onderzoek, veel hoger bleken uit te komen dan begroot.