De Raad voor Cultuur pleit voor een nieuw landelijk cultuurbeleid, waarbij stedelijke regio’s in de cultuursector een sleutelrol zullen spelen. In dat kader hebben de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle medio 2018 het voortouw genomen om een profiel te ontwikkelen voor de stedelijke regio Zwolle.

De aanleiding
Iedereen moet toegang hebben tot cultuur. Ook dient het rijksbeleid meer rekening te houden met het veelzijdige culturele leven. Om dit te realiseren pleit de Raad voor Cultuur in zijn stelseladvies 2021-2024 voor nieuwe genres in de culturele basisinfrastructuur en een grotere plek voor 11 cultuurregio’s. Het advies van de raad is aangeboden aan de minister van OCW. Zij gaat nu met medeoverheden, waaronder gemeenten, in gesprek en komt begin juni met een voorstel. Tegelijkertijd maakt OCW dan ook een verdeling van de beschikbare subsidies bekend.

In dat kader hebben de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hun plannen voor de stedelijke cultuurregio Zwolle op 1 november 2018 bij het Ministerie van OCW ingediend.

Tentoonstelling De Stad vertelt
Foto: Stephen Hodes

Het proces
Het profiel van de stedelijke cultuurregio Zwolle is in een korte tijd tot stand gekomen. Vanuit Zwolle is begonnen en de eerste contouren van het profiel zijn ontstaan tijdens verschillende intensieve werksessies waaraan de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, Regio Zwolle en vele deelnemers uit de Zwolse cultuursector actief hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er vele een-op-een gesprekken en kleine bijeenkomsten gehouden waarin verder aan het profiel is gebouwd. Toen de contouren van het profiel scherper werden, is een informatiebijeenkomst met meerdere wethouders cultuur uit Regio Zwolle gehouden, waarin zij hun interesse hebben uitgesproken om onderdeel te vormen van de cultuurregio en deel te willen uitmaken van dit proces. Het is de eerste stap in een brede samenwerking in de stedelijke cultuurregio Zwolle waarbij al veel is bereikt.

Experiment en ernst
experiment&ernst zijn geïdentificeerd als onderscheidende kernwaarden van de regio. Experiment is vernieuwing, vrijheid, ruimte, spelen en de durf om te mis­lukken. Experiment is het zoeken naar nieuwe wegen, want zonder experiment geen innovatie. Ernst is de innerlijke noodzakelijkheid en een continue zoektocht naar inhoud, naar ‘de waarheid’ of de kern. De cultuurinstellingen, de makers en ook de bezoekers/deelnemers staan op de schouders van de mensen die hen voor­gingen. Er is veel van waarde uit het verleden geërfd en met deze erfenis wil de regio verantwoord omgaan. experiment&ernst is the best of both worlds.

Ambities op drie deelgebieden
De stedelijke cultuurregio Zwolle richt zich op een leven lang leren waarbij jongeren tot 18 jaar in contact komen met kunst en cultuur en volwassenen zich op het gebied van kunst en cultuur (verder) kunnen ontwikkelen. Ook wil de stedelijke cultuurregio Zwolle vernieuwing en innovatie in de sector stimuleren en de kennis en vaardigheden van de sector versterken en verder ontwikkelen om deze toekomstbestendiger te maken.

One day or day one
Foto: Stephen Hodes

Acht actielijnen die invulling geven aan de ambitie en kernwaarden
Gezamenlijk zijn er acht actielijnen geïdentificeerd. Met deze acht actielijnen wil de stedelijke cultuurregio de komende tijd met betrokkenen aan de slag gaan. Uit de acht actielijnen zijn vier proeftuinen voor de jaren 2019 en 2020 geselecteerd waarvoor de regio ondersteuning hoopt te verkrijgen van OCW. Dat zijn: een Hybride Productiehuis, een invulling van de Creatieve Campus (Spoorzone) op een tijdelijke locatie in de binnenstad, talentontwikkeling door Kameroperahuis en Theaterschip Deventer en, als vierde, de verhalen van Zwolle én de regio krachtig(er) vertellen.

Het plan voor het profiel is een startdocument dat in 2019 en 2020 gezamenlijk met betrokkenen in de stedelijke cultuurregio verder zal worden uitgewerkt.