Strategie voor BplusC in Leiden

Een toekomstbestendige koers, dat was de wens van bibliotheek en centrum voor de kunsten BplusC in Leiden. We hebben samen een organisatiebreed traject doorlopen om de strategie scherp te krijgen en een duurzame organisatie neer te zetten.

In nauw overleg met de Raad van Toezicht, directie, MT en organisatie doorliepen we het traject om bibliotheek en centrum voor de kunsten BplusC toekomstbestendig te maken. Na een fusie van een aantal organisaties ontbrak namelijk een gezamenlijke visie en een eenduidige strategie. Allereerst richtten we ons op de missie, de visie, de doelstellingen en de (markt)strategie. Op basis daarvan heeft de organisatie samen met ons de klantgroepen geherformuleerd, is een (nieuw) pakket primaire producten per klantgroep opgesteld, met criteria voor de toelaatbaarheid van de producten en met koppeling aan de Ansoff groeimatrix. Vervolgens is in plaats van de huidige aanbod­gerichte organisatiestructuur een organisatiemodel ontwikkeld waarin de klantgroepen centraal staan. We hebben dat op hoofdlijnen uitgewerkt, de belangrijke processen tegen het licht gehouden en concrete aanbevelingen gegeven voor verscherping hiervan. Om de strategie te kunnen omzetten naar dagelijkse praktijk hebben we een raamwerk opgesteld  voor de bedrijfsplanning (met daarin onder meer Kritieke Prestatie Indicatoren) en aandachtspunten voor de uitvoering. Samen met een routeplanner kon de organisatie direct aan de slag om de implementatie in gang te zetten.

Het proces
Het was een interactief en iteratief proces: er is in vele sessies gewerkt met de Raad van Toezicht, directie, het managementteam, het middenkader, een grote afvaardiging van het personeel, een klankbordgroep en de Ondernemingsraad. De aanbevelingen vroegen een flinke omschakeling en flexibiliteit van de organisatie. Inmiddels is een aantal veranderingen ingezet om de omschakeling gefaseerd te realiseren.