Het toeristisch-recreatieve beleid van de gemeente Emmen is vastgelegd in het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan 2010-2015 (TROP). Halverwege de uitvoeringsperiode vroeg de Rekenkamercommissie van de gemeente Emmen aan LAgroup om het TROP en de uitvoering daarvan tussentijds te evalueren. Heeft de uitvoering in termen van doelmatigheid en doeltreffendheid de gewenste resultaten opgeleverd?

Voor een overzicht van alle feiten deden we desk research, zetten we een online enquête uit onder de raadsleden en de toeristische stakeholders en hielden we verdiepende interviews met externe experts uit het toeristische veld en intern betrokkenen binnen de gemeente. In het feitenoverzicht brachten we de doelstellingen en doelgroepen van het TROP in beeld, het uitvoeringsprogramma van het TROP, de daarvoor gereserveerde financiële middelen en de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van de uitvoering. Op basis van de feiten trokken we eerste conclusies, zoals:

  • Het beleid voor toerisme en recreatie van de gemeente Emmen in de vorm van het TROP is bij het overgrote deel van de stakeholders niet bekend. Waar men aangeeft er wel bekend mee te zijn, voelt men geen betrokkenheid. Daarom mist het TROP draagvlak onder de stakeholders.
  • De gemeente heeft in het TROP doelstellingen geformuleerd waar ze geen of slechts ten dele invloed op heeft.
  • Toerisme is een belangrijke economische pijler in de gemeente Emmen. Echter, de organisatiegraad is, zowel op gemeentelijk niveau als sectoraal, erg laag.
  • De sector toerisme en recreatie in de gemeente Emmen is niet georganiseerd. Niemand is verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van de diverse partijen die op het gebied van toerisme in de gemeente Emmen actief zijn.

Tot slot hebben we concrete aanbevelingen gegeven over waar en hoe het toeristisch-recreatief beleid verbeterd zou kunnen worden.