Bij Erfgoed Gelderland, de beheerder van de erfgoedportal mijnGelderland, is de indruk ontstaan dat er de laatste tijd een groeiende kloof zit tussen de aangeleverde content voor de website en dat wat de eindgebruiker wil lezen. Daarnaast zijn er signalen dat enkele betrokken partners overwegen te stoppen met de financiële ondersteuning, waardoor de financiering van de website onder druk komt te staan. Erfgoed Gelderland besloot daarom een pas op de plaats te maken en vroeg LAgroup te kijken of de website nog steeds het doel dient dat Erfgoed Gelderland voor ogen heeft en of ze met de huidige aanpak van de website moeten doorgaan.

In gesprek met partners en huidige en toekomstige contentleveranciers
In een reeks interviews vroegen we aan de betrokken partners en de huidige en toekomstige contentleveranciers wat in hun ogen de sterkten en zwakten zijn van mijnGelderland en wat de gewenste toekomstige ontwikkelingen zijn voor mijnGelderland. Belangrijke vragen daarbij waren: op wie moet mijnGelderland zich in de toekomst idealiter richten? Welke behoeftes en interesses leven bij de beoogde gebruikers? En welke soort en vorm van content is relevant?

Ontwikkelen van drie toekomstscenario’s uitgaande van het kennisniveau van de gebruikers
Voor het uitstippelen van een mogelijke nieuwe strategie voor mijnGelderland dient eerst een keuze te worden gemaakt voor de doelgroep of doelgroepen van de website. In dat kader stelden we drie scenario's voor, waarbij we de kennisniveaus van de gebruiker als uitgangspunt namen.

Wil men de heavy users bereiken, zoals wetenschappers, erfgoedinstellingen, historische verenigingen en andere zeer geïnteresseerde particulieren? Of is mijnGelderland er eerder voor de medium users, mensen met incidentele en intrinsieke interesse in erfgoed en cultuur? Of is mijnGelderland er voor de light users, mensen met een latente interesse in erfgoed en cultuur?
Alle drie de doelgroepen betreffen zowel inwoners van Gelderland als bezoekers aan Gelderland.

Per mogelijke gebruikersgroep brachten we de consequenties in beeld in termen van doelstelling van de website, content, redactie, potentiële betrokken partners, samenwerkingspartners en distributeurs.

Op basis van de interviews, een bijeenkomst met de betrokken partners, trends in de erfgoedsector en eigen kennis en ervaring op het gebied van erfgoedportals lijken - ook gezien de context van andere websites met erfgoedcontent - de medium users de meest voor de hand liggende doelgroep.

Op basis van het onderzoek en mogelijk aanvullende enquêtes onder gebruikers en eventueel ook niet-gebruikers stelt Erfgoed Gelderland opnieuw de strategie voor mijnGelderland voor de komende jaren vast.